Zhao Qi Shi

Chine Nationalité chinoise

Né le 22 juin 1958 (65 ans)

Légende : Non vu Vu Wishé

Acteur | Séries

Année Série Rôle Moyenne / Nombre de votes
2023 Anti-Corruption Storm (Feng Yu Song Chun Gui) Liao Xian Cheng
Récurrent
-
2023 The Knockout (Kuang Biao) An Chang Lin
Récurrent
-
2023 Wo Di Jing Hua Guo Da Hong
Récurrent
-
2022 Day Breaker (An Ye Xing Zhe) Le secrétaire A Bu
Récurrent
-
2022 Side Story of Fox Volant (Fei Hu Wai Zhuan) Le maître Wu Chen
Récurrent
-
2022 The War Has No Distance (Jue Sheng Ling Ju Li) Xu Ke Ming
Récurrent
14
1
2022 China Special Forces (Te Zhan Rong Yao) Yan Shi Xiang
Récurrent
-
2021 The Twelfth Second (Di Shi Er Miao) Zeng Jing Yuan
Récurrent
-
2021 The Glory of Youth (Hao Shou Jiu Wei) Fang Zhen Jun
Récurrent
18
1
2021 Vacation of Love (Jia Ri Nuan Yang Yang) Guang Tou
Récurrent
-
2020 Odds To Win (Sheng Suan) Kawari Seiichi
Récurrent
-
2020 Roving Inspection Team (Xun Hui Jian Cha Zu) -
Récurrent
-
2019 Anti-Terrorism Special Forces: The Wolves (Fan Kong Te Zhan Dui Zhi Tian Lang) Chang Jian An
Récurrent
-
2019 The Golden Eyes (Huang Jīn Tong) Qin Hao Ran
Récurrent
19
1
2019 The Passionate Years (Ji Qing De Sui Yue) Wang Ming Shan
Récurrent
-
2016 Wind Chime (Shi Ling Lu) Le maître Qin
Récurrent
-
2016 Rookie Agent Rouge (Yan Zhi) Feng Zi Xiong
Récurrent
-
Moyenne de toutes ses séries17